Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající:

Dušan Blicha – Matrachello
Sídlo: Prostejovská 107, 080 01 Prešov
IČO: 43 564 607   DIČ: 1078132627   IČ DPH: SK1078133637
Číslo účtu: 1340129606/3100 Sberbank
IBAN: SK20 3100 0000 0013 4012 9606

Kupující je osoba (společnost), která si vybrala a zaplatila za služby nebo zboží na webové stránce www.matrachello.cz.
Nakupování zboží na našich internetových stránkách můžou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených obchodních podmínek.

Objednávka

 • 1. Spotřebitel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.matrachello.cz písemnou formou: e-mailem, včetně objednávky prostřednictvím eshopu.  Takhle provedena objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 102/2014 S.z. v znění pozdějších změn a předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.
 • 2. U každé objednávky musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní  číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, IČ DPH, název zboží, popis zboží, počet kusů, datum objednávky (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky). Tyto údaje budou, ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 428/2002 S.z., použity jen v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zajišťující přepravu zboží nebo smluvní kurýrní služby).
 • 3. Po doručení objednávky bude tato objednávka evidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) se prodávající zkontaktuje se spotřebitelem. Potvrdí objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací lhůtu, nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro spotřebitele závazná. Po potvrzení objednávky Vám garantujeme výšku ceny za zboží.  
 • 4. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona O ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nevyhnutné, aby byl v uvedené lhůtě doručený list o odstoupení od smmlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující i v případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.

I. Dodací lhůty

 • 1. Po obdržení objednávky Vám bude zboží dodáno v co nejkratším termínu. Objednávky přijaté přes víkendy a svátky jsou potvrzované vždy následující pracovní den.  Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů odlišné. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při potvrzení objednávky.
 • 2. Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 3 do 30 dnů od data potvrzení objednávky.
 • 3. Ve velmi výjmečních případech, když některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců může být dodací lhůta delší.

II. Cena, platební podmínky a přepravné

 • 1. Cena zboží je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předcházejícího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen a zboží v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců apod. Platná cena produktu bude vždy oznámena při potvrzení  objednávky. Všechny ceny na webové stránce www.matrachello.cz  jsou uvedeny v CZK a s DPH, bez nákladů na dopravu pro dodání zboží.
 • 2. Spotřebitel hradí platbu v hotovosti,  převodem/vkladem na účet prodávajícího prostřednictvím e-shopu nebo prostřednictvím paypal.
 • 3. Výška nákladů na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při potvrzení objednávky, případně prodávající doporučí spotřebiteli levnější variantu dopravy.

III. Přebírání zboží

 • 1. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v domluveném termínu na adrese uvedené v objednávce.
 • 2. Při přebírání zboží je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a s přepravní společností sepsat  Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány.
 • 3. Spotřebitel nabývá vlastnická práva ke zboží až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek domluvených v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího.
 • 4. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví produktu a služby ještě neprošlo na spotřebitele.
 • 5. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

IV. Odstoupení od smlouvy

 • 1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněné písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel. Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním obalu a spolu s produktem musí spotřebitel odevzdat všechny dokumenty týkající se předmětného produktu (návod k obsluze, záruční list, doklad o nabytí apod.), které obdržel při jeho koupi. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 ods 1 obč. Z). Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomhle případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsaná spotřebitelem. Zboží se nevrací na dobírku. Takto zaslané zboží se nepřijímá a vrací zpět. Toto právo má kupující i v případě, že si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.
 • 2. Po splnění výše uvedených podmínek budou peníze za vrácené zboží kupujícímu spotřebiteli vrácené nejpozději do 14 dnů od doručení zboží do sídla prodávajícího.
 • 3. Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva ztrácí účinnost a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.
 • 4. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, pokud jde o smlouvu, které předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavek spotřebitele nebo produktu určeného osobitně pro jednoho spotřebitele, nebo produktu, který vzhledem na jeho vlastnosti nelze vrátit.
 • 5. V případě akceptování požadavky spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 14 kalendářních dnů, má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů a smluvní finanční náhradu ve výšce 50% z fakturované peněžní částky.
 • 6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její části, pokud:
  a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět
  b) změnila se cena dodavatele produktu
  c) vystavená cena produktu byla chybná
 • 7. Formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy si můžete stáhnout zde: Formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy.

V. Záruka a servis

 • 1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy SR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraných produktů, které spotřebitel obdrží při koupě produktu. 
 • 2. Obecně, pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupen a zaplacen u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit (pokud to charakter produktu umožňuje) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškozený, v originálním balení, včetně manuálu, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listě.
 • 3. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž vykonávala, nebo pokud byl proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou taky vyňaty chyby způsobené nesprávným zacházením.
 • 4. V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vybavování reklamace.

VI. Adresa orgánu dozoru

 • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
 • Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
 • Obrancou mieru 6, 080 01 Prešov 1
 • Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
 • tel. č.: 051/ 7721 597 
 • fax. č.: 051/ 7721 596
 • e-mail: pr@soi.sk

VII. Závěrečná ustanovení

 • 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změny zboží a cen.
 • 2. Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo potvrzením objednávky se obeznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi plně souhlasí.
 • 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. Práva spotřebitele ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 102/2014 S.z ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.
 • 4. Prodávající a spotřebitel se domluvili, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou, elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 13.06.2014