Reklamační řád

Reklamační řád společnosti/fyzické osoby - podnikatele

Dušan Blicha - Matrachello

1. Společnost/fyzická osoba - podnikatel Dušan Blicha se sídlem/místem podnikání Prostejovská 107, 08001 Prešov, IČO: 43564607, zapsána v Obchodním rejstříku Okresného súdu Prešov, živnostenském rejstříku Obvodného úradu Prešov, číslo živnostenského rejstříku: 750-29316, vydává tento Reklamační řád v souladu s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (dále jen "ZoOS"). Účelem Reklamačního řádu je informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb (dále jen "reklamace") včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav.

2. Termín „prodávající" používaný v tomto Reklamačním řádu označuje společnost/fyzickou osobu – podnikatele Dušan Blicha. Prodávající je dodavatelem ve smyslu definice § 2 písm. e/ ZoOS.

3. Termín „kupující" označuje spotřebitele, kterým je fyzická osoba nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo pořizuje služby na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, bez ohledu na jejich formu, pro osobní potřebu nebo pro potřebu své domácnosti, a který koupil nebo objednal u prodávajícího nebo prostřednictvím e-shopu prodávajícího určitý výrobek ve smyslu definice §2 písm. f/ ZoOS (dále jen „výrobek") nebo službu ve smyslu definice §2 písm. i/ ZoOS (dále jen „služba") Pojem „zboží" na účely tohoto Reklamačního protokolu označuje výrobek a/nebo službu.

4. Ve smyslu ust. §18 ods. 1 Zákona je prodávající povinen kupujícího řádně informovat o podmínkách a způsobu reklamace včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav. Reklamační řád musí být na viditelném místě dostupném spotřebiteli; za účelem splnění dikce citovaného zákonného ustanovení je tento Reklamační řád:

4.1 zveřejněn na internetové stránce prodávajícího: www.matrachello.sk,

4.2 viditelně umístněn v sídle prodávajícího, kde se kupujícímu prodává nebo poskytuje zboží,

4.3 viditelně umístněn v provozovně prodávajícího, ve které se kupujícímu prodává nebo poskytuje zboží

4.4 je v tištěné podobě dostupný kupujícímu na prodejním pultu nebo u pokladny v sídle prodávajícího nebo v provozovně prodávajícího, ve které se kupujícímu prodává nebo poskytuje zboží.

5. Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nebo uzavřením smlouvy o dílo mezi prodávajícím a kupujícím přistupuje kupující k podmínkám uvedeným v tomto Reklamačním řádu. Odkaz na tento Reklamační řád je uveden na dokladu, který potvrzuje zaplacení kupní ceny nebo ceny za provedení díla případně na dokladu, kterým se potvrzuje záruční doba zboží nebo služby (záruční list).

6. Tento Reklamační řád upravuje práva kupujícího jako spotřebitele (§2 písm.a/ ZoOS) tak, aby nebyly dotčeny jeho práva garantované kogentními ustanoveními právních předpisů zejména ustanoveními ZoOS a Občanského zákoníku. Po uplynutí záruční doby upravené kogentními ustanoveními právních předpisů, mají podmínky stanovené v tomto Reklamačním řádu přednost před ustanoveními právních předpisů.

7. Tento Reklamační řád se vztahuje na prodej zboží a poskytování služeb ze strany prodávajícího pro kupující, kteří splňují definici spotřebitele ve smyslu platných právních předpisů.

8. Tento Reklamační řád nahrazuje prohlášení prodávajícího ve smyslu ustanovení § 620 ods. 5 Občanského zákoníku, kterým prodávající určuje podmínky a rozsah záruky, pokud záruční doba vyznačená v záručním listu je delší jako zákonem garantována záruční doba.

9. Podmínky záruky vyznačené prodávajícím v záručním listu mají přednost i před ustanoveními tohoto Reklamačního řádu.

10. Ustanovení tohoto reklamačního řádu se na vyřizování reklamací použijí v rozsahu neodporujícím osobitým předpisům uvedeným v poznámce č. 22b ZoSS..

11. Odpovědnost za vady:

11.1 Prodávající odpovídá za vady, které má prodané nebo dodané zboží při převzetí kupujícím. Kupující je oprávněn si zboží před převzetím prohlédnout. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které mohl kupující při prohlídce zjistit, zejména neodpovídá za to, pokud kupující později bude reklamovat chybějící příslušenství zboží nebo mechanické poškození zboží zjištěné při prohlídce. Prodávající za takové vady neodpovídá ani tehdy, pokud kupující nevyužil možnost vykonat prohlídku zboží.

11.2 U věcí použitých prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla dojednaná nižší cena.

11.3 Nejde-li o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Délka záruční doby se řídí ustanoveními právních předpisů zejména ustanoveními Občanského zákoníku, pokud prodávající v dokladu potvrzujícím převzetí věci nevyznačí delší dobu trvání záruční doby. Funkci záručního listu může splňovat i faktura nebo dodací list, pokud prodávající na nich vyznačí délku záruční doby.

11.4 Záruka se vztahuje jen na funkční poruchy způsobené výrobní vadou. Záruka se nevztahuje zejména na:

11.4.1 vady a poškození zboží způsobené přirozeným nebo mechanickým poškozením zboží a jeho komponentů, včetně náhodného;

11.4.2 vady a poškození zboží způsobené znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbaní údržby;

11.4.3 vady a poškození zboží způsobené používáním zboží v podmínkách, které svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí neodpovídají podmínkám, ve kterých se zboží běžně používá;

11.4.4 vady a poškození zboží způsobené v důsledku živelné události;

11.4.5 vady a poškození zboží způsobené násilným poškozením zboží;

11.4.6 vady a poškození zboží způsobené nedodržením zásad používání zboží;

11.4.7 zboží, u kterého vypršela dnem převzetí do opravy záruční doba;

11.4.8 vady a poškození zboží způsobené použitím jiných komponentů, než doporučených výrobcem nebo dodavatelem, stejně jako taky opravou či modifikací osobami jinými, než osobami autorizovanými výrobcem nebo dodavatelem;

11.4.9 vady a poškození zboží, o kterých kupující před převzetím zboží věděl;

11.4.10 vady a poškození zboží, které si kupující způsobil sám nebo které byly způsobeny neodbornou montáží zboží.

12. Uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace):

12.1. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují přímo u prodávajícího nebo v provozovně, ve které bylo zboží koupeno. Ve smyslu ZoOS však může kupující uplatnit reklamaci i ve kterékoli jiné provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané výrobky nebo poskytované služby, nebo u určené osoby, která je povinna reklamaci vyřídit. V provozovně a u určené osoby musí být během provozní doby přítomný zaměstnanec pověřený vyřizovat reklamace.

12.2. Při reklamaci je potřebné doložit záruční list a doklad o zaplacení kupní ceny zboží.

12.3. Ve smyslu ZoOS je prodávající povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Za účelem splnění této zákonné povinnosti osoba, která uplatňuje nároky z vad (tj uplatňuje reklamaci), vyplní spolu s pověřeným zaměstnancem prodávajícího nebo určenou osobou, který vyřizuje reklamace, reklamační protokol, ve kterém přesně popíše vadu a způsob jakým se vada projevuje a odevzdá vadnou věc v balení i s případným příslušenstvím a dokumentací prodávajícímu. V reklamačním protokole uvede osoba uplatňující reklamaci kontaktní adresu (e-mail, telefonní číslo), na které bude prodávajícím vyrozuměna o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající nenese odpovědnost za to, že se na uvedenou kontaktní adresu nepodařilo odeslané vyrozumění doručit. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace je prodávající povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit kupujícímu ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

12.4. Formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy si můžete stáhnout zde: Formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy.

13. Způsob vyřízení reklamace:

13.1 Vyřízením reklamace ve smyslu ust. §2 písm. m/ ZoOS se rozumí: ukončení reklamačního konání odevzdáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva na převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

13.2. Pokud kupující uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit kupujícího o jeho právech podle všeobecného předpisu (§622 a 623 Občanského zákoníku); na základě rozhodnutí kupujícího, které z těchto práv kupující uplatňuje, je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

13.3. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla taková vada bezplatně, včas a řádně odstraněna.

13.4. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

13.5. Pokud se po přijetí reklamace zjistí, že věc má vadu, která je neodstranitelná, a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

13.6. Tytéž práva jako jsou uvedeny v bodě 13.5, přísluší kupujícímu, pokud jde sice o odstranitelnou vadu, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se téže vady ani po třetí opravě věc řádně užívat.

13.7. Tytéž práva jako jsou uvedeny v bodě 13.5, přísluší kupujícímu v případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.

13.8. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím jen na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající jí zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neplyne. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

13.9. Vyřízením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody podle zákona č. 294/1999 S. z. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem ve znění pozdějších předpisů.

Tento reklamační řád nabývá platnost a účinnost dne 12.2.2012 a ruší všechny předcházející ustanovení a zvyklosti související s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží.

Nesplněním výše uvedených reklamačních podmínek kupující ohrožuje kvalitu a časový průběh reklamačního řízení.

Dušan Blicha - Matrachello

 V Prešove dne 12.2.2012.